Головна / Договір оферти - SEOQUICK

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ
ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ВИКОРИСТАННЯ
ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ «SEOQUICK»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей документ є офертою ФОП Улітовський А.І. на укладання Договору на надання послуг (далі – “Договір”) відповідно до викладених у цій оферті умов.

1.2. Даний договір є публічним.

1.3. У разі прийняття викладених в Оферті умов і оплати послуг, особа, що виражає свою згоду з даним Договором, стає Замовником.

1.4. Даний договір укладений відповідно до українського права, яке є придатним до всіх його положень, і при укладенні, виконанні та розірванні, тлумаченні даного Договору, сторони керуються законодавством України.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Відповідно до цього Договору Виконавець передає Замовнику в користування програмне забезпечення “Seoquick” з метою підбору семантичного ядра сайту, пошуку нових груп запитів, аналізу сайтів конкурентів на умовах, передбачених цим Договором (далі – “Послуга”), а Замовник зобов’язується оплатити Послугу.

2.2. При укладенні цього Договору Замовник проходить обов’язкову онлайн реєстрацію на сайті https://seoquick.com.ua шляхом створення облікового запису користувача, заповнивши форму-заявку. Обліковий запис Замовника містить загальну інформацію про встановлення та використання системи, інформацію про проекти Замовника та їх налаштуваннях, історію руху коштів на особистому рахунку Замовника.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

3.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором, визначається відповідно до обраного Замовником тарифного плану та вказана на сайті seoquick.com.ua або seoquick.ru.

3.2. Замовник може оплатити Послугу одним із способів, зазначених на офіційному сайті seoquick.com.ua або seoquick.ru.

3.3. “Виконавець” не використовує сервіс рекурентних платежів.

4. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Замовник проводить укладення Договору шляхом натискання кнопки “Приймаю умови”.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1. Надати послуги та створити необхідні умови, спрямовані на досягнення результату з надання послуг, визначених умовами цього Договору.

5.1.2. Після отримання оплати від Замовника активувати обліковий запис Замовника не пізніше, ніж через один день, на сайті seoquick.com.ua або seoquick.ru, а також надавати супровідні послуги з абонентського обслуговування.

5.1.3. Дотримуватися режиму комерційної таємниці і не розголошувати конфіденційну інформацію, яка може стати йому відомою в процесі надання послуг за цим Договором.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Змінювати вартість послуг в односторонньому порядку, зазначені на сайті seoquick.com.ua або seoquick.ru, письмово попередивши Замовника не менше, ніж за десять днів до запланованої дати зміни.

5.2.2. Припинити надання послуг за цим Договором у випадках, якщо:

5.2.2.1. Замовник використовує сервіс seoquick.com.ua або seoquick.ru, в цілях, не передбачених цим Договором та/або з метою шахрайства або інших дій, які є порушенням законодавства України.

5.2.3. Виконавець також користується іншими правами, які випливають з положень цієї Угоди або прямо передбачені чинним законодавством України.

5.3. Замовник зобов’язується:

5.3.1. Підтримувати позитивний баланс на особистому рахунку Замовника на сайті seoquick.com.ua або seoquick.ru.

5.3.2. За запитом Виконавця надати всі вхідні дані, а також іншу інформацію, яка необхідна для виконання Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором. Такі вихідні дані та інформація повинні бути актуальними, достовірним, повними і повинні не суперечити одна одній.

5.3.3. Чи не використовувати програмне забезпечення “Seoquick” неналежним чином, з метою шахрайства або інших дій, які є порушенням законодавства України.

5.3.4. Не розголошувати відомості про методи та способи надання послуг за цим Договором, які стали йому відомі в процесі надання Виконавцем послуг за цим Договором.

5.4. Замовник має право:

5.4.1. Відмовитися від послуг за цим Договором, письмово попередивши про це Виконавця не пізніше передостаннього числа поточного місяця, при цьому невитрачений залишок на особистому рахунку Замовника може бути повернутий за письмовим запитом Замовника.

5.4.2. Замовник також користується іншими правами, які випливають з положень цієї Угоди або прямо передбачені чинним законодавством України.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Виконавець не несе відповідальності за технічні збої, технічні особливості і обладнання Замовника.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за часткове або повне невиконання умов цього Договору, у випадках, якщо:

6.2.1. На особистому рахунку Замовника на сайті seoquick.com.ua або seoquick.ru від’ємний баланс.

6.2.2. Замовник порушує свої зобов’язання за цим Договором.

6.3. У разі, якщо надані “Замовником” дані та/або матеріали для виконання умов за цим Договором, стали основою для пред’явлення “Виконавцю” претензій, позовів та/або розпоряджень з приводу оплати штрафних санкцій з боку державних органів та/або третіх осіб, “Замовник” зобов’язується негайно, на вимогу “Виконавця”, надати йому всю запитувану інформацію, яка стосується розміщення та змісту таких даних та/або матеріалів, сприяти “Виконавцю” у врегулюванні таких претензій і позовів, а також відшкодувати документально підтверджені збитки (включаючи судові витрати , витрати на сплату штрафів), завдані “Виконавцю” внаслідок пред’явлення йому таких претензій, позовів, розпоряджень у зв’язку з порушенням прав третіх осіб та/або чинного законодавства України у результаті розміщення таких даних та/або матеріалів.

6.4. Замовник гарантує, що використовує послуги Виконавця за цим Договором виключно в цілях, зазначених у п. 2.1. справжньої угоди.

6.5. У випадках використання Замовником послуг, що надаються Виконавцем, в цілях інших, ніж передбачено у цьому Договорі, Замовник самостійно несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.6. Відповідальність за збір та обробку персональних даних, ведення баз персональних даних, які можуть бути отримані Сторонами за допомогою каналів зв’язку, за якими надаються послуги за цим Договором, несе виключно Замовник.

6.7. Замовник самостійно несе відповідальність за збереження наданих йому доступів на сайті seoquick.com.ua або seoquick.ru.

6.8. Претензії за цим Договором приймаються в письмовій формі на поштову адресу, вказану в Розділі 11 цього Договору, на електронну пошту: [email protected]. Термін розгляду претензії становить 5 (п’ять) робочих днів.

6.9. Всі суперечки і розбіжності, які виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості – спір підлягає вирішенню в установленому законодавством України порядку.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо причиною такого невиконання є дія непереборної сили, а саме: повені, землетрусу, військових дій, а також актів державних органів влади і управління, шкідливих програм для ЕОМ (електронно обчислювальної машини), відключень електроенергії і інші події, настання яких знаходиться поза розумним контролем Сторін, і в результаті настання яких виконання зобов’язань згідно з Договором стає неможливим.

7.2. Сторона, для якої утворилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором з причин, вказаних в п. 7.1. Договору, зобов’язана протягом 3 (трьох) робочих днів письмово повідомити іншу Сторону про настання зазначених вище обставин. Недотримання будь-якого з цих умов позбавляє Сторону права посилатися на них в майбутньому.

7.3. Якщо дія непереборної сили унеможливить для Сторони виконання її обов’язків за цим Договором протягом більш, ніж 1 (одного) місяця, то кожна зі Сторін буде вправі розірвати Договір. У цьому випадку жодна із Сторін не матиме права вимагати від іншої Сторони відшкодування будь-яких витрат і збитків.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір вважається укладеним між сторонами з моменту надання «Замовником» згоди на його укладення, в порядку, передбаченому Розділом 4 цього Договору, і діє до моменту виконання «Виконавцем» і «Замовником» своїх обов’язків відповідно до умов Договору.

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1. З метою використання програмного забезпечення “Seoquick” при прийнятті цього Договору, Замовник погоджується надати Виконавцю достовірну і повну інформацію про себе з питань, пропонованих при реєстрації, і підтримувати цю інформацію в актуальному стані. Якщо “Замовник” надає недостовірну інформацію або у Виконавця є серйозні підстави вважати, що надана Замовником інформація неповна або недостовірна, Виконавець має право заблокувати, або видалити обліковий запис.

9.2. Виконавець жодним чином не перевіряє надану Замовником інформацію і не несе відповідальності перед будь-якими третіми особами за точність і достовірність такої інформації, не розцінює інформацію що надається Замовником в якості персональних даних, що підлягають спеціальному захисту відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

9.3. Виконавець збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання сервісів і надання послуг згідно умов цього Договору.

9.4. Замовник дає згоду на збір, зберігання і обробку наданих Замовником даних при реєстрації з урахуванням п.9.3.

9.5. Виконавець зобов’язується забезпечити захист наданих даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до неї третіх осіб.

9.6. Виконавець надає дані про Замовника будь-яким третім особам, тільки у встановлених законодавством випадках.

10. ДОДАТКОВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Внесення змін до цього Договору, зміна порядку, обсягу та умов надання послуг, проводиться Виконавцем в односторонньому порядку. Повідомлення про внесення змін до цього Договору здійснюється Виконавцем шляхом розміщення зазначених змін на сайті https://seoquick.com.ua. Всі зміни, що вносяться Виконавцем до цього Договору, вступають в силу і стають обов’язковими для виконання з моменту їх розміщення на сайті https://seoquick.com.ua.

10.2. Технічна підтримка по послугах, що надаються відповідно до предмету цього Договору здійснюється в робочі дні з 9:00 до 18:00 через електронну пошту [email protected], форму зворотного зв’язку і форму допомоги на сайті https://seoquick.com.ua.

11. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Улітовський Анатолій Іванович

Юридична адреса: м Одеса, вул.Канатна,130

E-mail: [email protected]

Сайт “Виконавця”: https://seoquick.com.ua

наверх

Ви хочете
більше трафіку?